หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางสาววณิชยา เพชรรัตน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1122
งานทะเบียนและประมวลผล นางจินตนา ศักอิ์เสถียรกุล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1129 6008
งานทะเบียนและประมวลผล นางสาวภัควัลค์ ทองมั่นวิบูลศรี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1129
งานทะเบียนและประมวลผล นางอุสา สว่างแจ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1129
งานบริหารและธุรการ นางสาวชนากานต์ พิณเขียว อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1130 056-717119
งานบริหารและธุรการ นางสาววัลยา ภูจุ้ย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1130 056-717119
งานบริหารและธุรการ นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1130 6007 056-717119
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางคำไผ่ แก่นไทย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1122
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นางน้ำอ้อย บุญพัด อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1122
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นายพิชิตชัย ศิริโสม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1122
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1122
งานรับเข้า อรทัยเพชระบูรณิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1121 056-717119
งานรับเข้า นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1121 056717119
งานรับเข้า นางสาวสุกัญญา สิทธิ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1121 6009 056-717119
งานศูนย์ให้การศึกษภายนอกมหาวิทยาลัย นายคณพศ คงศิริเพชร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 3206 2013
งานสหกิจศึกษา อาจารย์ยุภา คำตะพล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1173 6015
งานสารสนเทศสำนักส่งเสริมวิชาการ นายขวัญชัย แก่นไทย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 2504 6006
นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า 1937 6014
นักวิชาการศึกษางานบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า 6013
นาง สุจิตรา ดีดาร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 2504
นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น1
บัญฑิตศึกษา(นางรัชนี ใจรักษ์) อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ชั้น 4 1906
รองผู้อำนวยการ งานบริหาร นางพัชริยา ศรีสด อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 6003
รองผู้อำนวยการ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ( อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 3205 6002
รองผู้อำนวยการ งานรับเข้า/งานทะเบียนและประมวลผล อาจารน์เอกชัย แสงโสดา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1709 6004
อาจารย์สุภาพร บางใบ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 6000
แฟ็ก งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 1120 - 056717120
^ Back to Top