หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
งานธุรการ (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 2832 6117
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2805 6100
DATA Center ห้อง DATA Center - 6123
การเงินสำนักวิทยบริการ (พี่นุช) อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 1 สำนนักงาน 2814 6126
งานบรรณารักษ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น2 2822 6111
งานบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 6122
งานบริการระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ภายใน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 - 6120
งานบริการห้องสมุดชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น3 6113
งานบริการเว็บไซต์/งานบริการ Server อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 2843 6121
งานบริหาร ธุรการ และเลขานุการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2812 6107 056-717153
งานประกันคุณภาพ / งานพัสดุ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2814 6109 -
งานระบบ MIS (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 2833 6118 -
งานโสตทัศนูปกรณ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น2 6115
ประสงค์ อุ่นคำยี อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 1 6136
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริการคอมพิวเตอร์) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 6102 -
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานห้องสมุดกลาง) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริหาร/งานหอสมุด) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2801 6101 -
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 6103
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 3999 6119
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 6116
หัวหน้างานห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น2 2821 6110
หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 6104
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2847 6125
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 6124
เคาว์เตอร์รยืมคืนหนังสือ ชั้น1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2825 6112
เคาว์เตอร์วารสารหอสมุด ชั้น1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 (พี่เวียน) 2827 6114
แฟ็ก สำนักงาน สำนักวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 2813 6108 056-717154 (FAX)
แม่บ้านอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (กาว-นี) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 6127
^ Back to Top