หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
สำนักงาน สำนักศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1802 6201 056-717140
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม(ผอใกมล บุญเขต) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1801
หน้าห้องพิธี (นาฏศิลป์ อาคาร นาฏศิลป์ 3401 6204
ห้องผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรม (อ.กมล บุญเขต) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1801
ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ อาคาร นาฏศิลป์ 2011
ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ อาคาร นาฏศิลป์ 2012
ห้องโขน (นาฏศิลป์) อาคาร นาฏศิลป์ 3402 6205
^ Back to Top