หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นางสาววัชรพร เบ้าชาลี) อาคารสถบันวิจัย 6312
งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายยศรพี ทองเจริญ) อาคารสถบันวิจัย 6311
จริยธรรมงานวิจัย (ภัสราภรณ์ บุญสิงห์) อาคารสถบันวิจัย 6314
นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี (งานธุรการ) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงานFax 1908 6306 056-717141
นางสาวชุติมา พุฒอ่อน(งานวารสาร/ก่องทุน) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงาน 6310
นางสาวปิยนันท์ โอ่คำ(งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ,คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงาน 6308
นางสาวมณีนุช เกตุแฟง(งานการเงินและบัญชี) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงาน 6304
นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ(งานประกันคุณภาพ) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงาน 6309
นายบรรจง สุรินทร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงาน 6307
นายเกื้อกูล พิมพ์ดี(งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรร อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องสำนักงาน 6305
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องผู้บริหาร 6300(cam)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า 6304
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า 6303
รัดดา สำราญพันธ์ุ อาคารสถาบันวิจัย 6313
สถาบันวิจัย (เจ้าหน้าที่ช่วย Covid 19) อาคารสถบันวิจัย (หลังเก่า) 6315
อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย(รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและธุรการ) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องผู้บริหาร 6301
อาจารย์ ดร.นุชจรี ทัดเศษ(รอง ผอ.ฝ่ายงานวิจัย) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องผู้บริหาร 6302
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ(รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ) อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ห้องผู้บริหาร
^ Back to Top