เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
 โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2562 /   ผู้เขียน  Admin_sit /  เปิดดู 1614

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งงานประชาสัมพันธ์

          งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางให้มากที่สุด   โดยใช้ช่องทางของสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ อาทิ การประกาศเสียงตามสาย การจัดรายการวิทยุการผลิตหนังสือพิมพ์ราชภัฏเพชรบูรณ์โพสต์ จดหมายข่าว เว็ปไซต์ ฯลฯ  การทำงานของทีมงานงานประชาสัมพันธ์ ทุกคนตระหนัก เสมอในด้านความเร็วถูกต้องและชัดเจน วิสัยทัศน์ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงสร้างบริหารและกรอบภาระงาน งานประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนทางด้านวิชาการภายใต้โครงสร้างกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดูแลภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์