ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2567
โพสต์เมื่อ  1 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 68

PCRU NEWs : อธิการบดี มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2567

> วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2567 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

> กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนให้สามารถจัดกิจกรรม และพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม มีการแสดงศัพยภาพเชิงบวกกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม และแก่ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 คน

*********************************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ข่าว/ภาพ

1 เมษายน 2567