ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อธิการบดี มรภ.พช. นำผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ  4 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 106

PCRU NEWs: อธิการบดี มรภ.พช. นำผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

>โดยในช่วงเช้า วันที่ 3 เมษายน 2567 ได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้เป็นปีงบประมาณดำเนินงานปกติ จำนวน 12 โครงการ 187 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ การใช้องค์ความรู้วิชาการ เป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น ด้วยต้นทุนชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนงานความสุขมวลรวมชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนเสริมหนุน Soft power เชิงพื้นที่ให้เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชน

>ช่วงบ่าย องคมนตรี รับฟังกระบวนการยกระดับภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมการบ่มเพาะให้กับนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Plate form online อบรมสัมมนา และกิจกรรมเสริมอื่นๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ PSRU English test ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสากล CEFR ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

>ทั้งนี้ ยังได้รับฟังการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ฐานสมรรถนะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันพัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการยอมรับจากคุรุสภา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อปีที่แล้ว

>นอกจากนี้ องคมนตรี ยังได้เยี่ยมชมความพร้อมการผลิตและการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และจิตสาธารณในการดูแลผู้ใช้บริการตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ และเยี่ยมชมสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ นักคิด และพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ตามความต้องการประเทศ

*************************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4 เมษายน 2567