ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โพสต์เมื่อ  10 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 64

PCRU NEWs : มรภ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 > วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สำราญ ทองแพง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 >> ที่ประชุมมีการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การใช้หอสมุดกลาง พ.ศ. ...

       พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ พ.ศ. ...

       พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

       พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. ...

**************************************

www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ภาพ /ข่าว

 #PCRUnews #งานประชาสัมพันธ์ PCRU/ภาพ /ข่าว

10 เมษายน 2567