ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การจัดทำหลักสูตรและการรับนักศึกษา เชิงรุก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
โพสต์เมื่อ  25 พ.ค. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 58

PCRU NEWs: อธิการบดี มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมหารือ การจัดทำหลักสูตรและการรับนักศึกษา เชิงรุก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

> วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมหารือเพื่อการออกแบบ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา เชิงรุก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบรายวิชาของแต่ละหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ

>>ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าพบ Professor Wang Min และคณะผู้บริหารของ Yunnan University of Finance and Economics ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมี่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อหารือทวิภาคี แลกเปลี่ยน นักศึกษา และคณาจารย์ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และได้หารือแนวทางการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

>>ที่ประชุมมีการหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นขยายช่องทางการศึกษา ให้แก่นักศึกษา จาก Yunnan University of Finance and Economics ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยร่วมกันออกแบบ พัฒนาปรับปรุง หลักสูตร การใช้หลักสูตรปกติ แต่เพิ่มเป็น 2 หมู่เรียน (ไทย-จีน) และจัดแผนการเรียนปริญญาตรีต่อเรื่อง 2 ปีหลัง และมีการพัฒนาหลักสูตร Master Degree-Docter Degree รวมถึงกำหนดวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันวางแผนการสอนในแบบรูป Online และ Onsite สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (จีน) ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ โดยมีการตั้งเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ เพื่อตรียมความพร้อมรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ในปี 2568 ต่อไป

**********************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.pcru.ac.th

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ภาพ /ข่าว

#PCRUnews #งานประชาสัมพันธ์ PCRU

17 พฤษภาคม 2567