ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต
โพสต์เมื่อ  25 พ.ค. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 68

PCRU NEWs: โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทราบถึงหน่วยงานของบัณฑิตศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องประสานงานตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหาร และอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก และรู้สึกผูกพันที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ๖ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

-------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ข่าว

25 พฤษภาคม 2567