ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
โพสต์เมื่อ  26 พ.ค. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 290

PCRU NEWs: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
>>>>>วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน โดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมเป็นการพบปะผู้ปรกครอง กิจกรรมกรรมคุณลักษณะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ในระบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาในคณะครุศาสตร์ เช่นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียน การบริการนิสิต ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสวัสดิการ แนะแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะครุศาสตร์กับครอบครัวของนักศึกษ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ข่าว
26 พฤษภาคม 2567