ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA)
โพสต์เมื่อ  4 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 119

PCRU NEWs: มรภ.พช.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA)

>วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA) โดยงานประกันคุณภาพและการประเมิน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย

>สำหรับการอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 4-5 เมษายน 2567 โดยในวันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นการบรรยายหัวข้อ ภาพรวม รูปแบบ และแนวคิดของ AUN-QA (การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน) / การบรรยายหัวข้อ AUN-QA criteria 1 - 3 (การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน เกณฑ์ที่ 1 - 3) และการปฏิบัติการเขียน SAR (การรายงานการประเมินตนเอง) ในแต่ละเกณฑ์

>ส่วนในวันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นการบรรยายหัวข้อ AUN-QA criteria 4 - 8 (การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน เกณฑ์ที่ 4 –8) และการปฏิบัติการเขียน SAR (การรายงานการประเมินตนเอง) ในแต่ละเกณฑ์

*****************************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ข่าว/ภาพ

4 เมษายน 2567