คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อีเมล preecha.sri@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 095-325-5292
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7001

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
อีเมล kamonvit.loy@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 095-324-4787
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7012

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และกิจการพิเศษ
อีเมล nikom.yoka@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 064-357-7761
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และเทคโนโลยี
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 086-445-1427
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7010

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการสังคม
อีเมล piphat.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 081-888-2336
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7006

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล surachest.aiu@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 089-961-2694
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7009

ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
อีเมล kaewta.phi@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 096-963-5645
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7013

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
อีเมล autchara.kli@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 081-973-7179
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7008

อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพ
อีเมล anekpong_l@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 061-802-2112
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 6411

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อีเมล sapolachet.pra@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 089-539-4175
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7005

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำฝน เบ้าทองคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
อีเมล namfon.boa@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 086-400-2216
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7216

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ อินทรสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาสังคมและรายได้
อีเมล khruawan.int@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 092-851-6996
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 8527

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สนใจ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล arun.son@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 082-252-6726​
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 8536

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล topkan13@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 084-113-2456
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 8200

ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อีเมล panisara.kon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 095-239-5364
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 8400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล arawan.cha@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 086-226-7789
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 8300

รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล kant.amp@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 081-375-7012
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 8100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล chaiya.nor@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 088-273-4813
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 7700

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล krairung.k@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 089-959-6227
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 1123

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 083-934-9496
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 6100

อาจารย์สุภาพร บางใบ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล supaporn.ban@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 065-925-9422
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 6000

รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล tannachart.w@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 095-643-6336
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 6300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล chanpim_me@pcru.ac.th
โทรศัพท์ มือถือ 084-180-8059
ที่ทำงาน 056-717-100 ต่อ 6200

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 02 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ชม 2 ครั้ง ]