คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ

นายอิศม์เดช ธำรงวัฒน์วงศา
กรรมการ

นายบรรหาร บุญเขต
กรรมการ

นายประทิน นาคสำราญ
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์
กรรมการ

นายปรีชา ประมวล
กรรมการ

นายอิศม์เดช ธำรงวัฒน์วงศา
กรรมการ

นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์
กรรมการ

นายอภิวัฒน์ ถาวรแท้
กรรมการ

นายธงชัย กฤตยามงคลชัย
กรรมการ

นายถาวร บุญวิเศษ
กรรมการ

นายวรวิทย์ พิลาเกิด
กรรมการ

นายชินกฤต คงถาวร
กรรมการ

ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
เลขานุการ

นางสาวระวิพันธ์ แตงตรง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณัฐชา ก้อนทองคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 2 ครั้ง ]