สัญญลักษณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนพ.ศ. 2547

  • แทนค่า แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  • แทนค่าแทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • แทนค่า แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • แทนค่า แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • แทนค่า แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 50 ปี

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 50 ปี

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

สีประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 1 ครั้ง ]