การติดต่อ และการเดินทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100
โทรสาร 056-717110
อีเมล saraban@pcru.ac.th
สถานที่ ลิงก์แผนที่สำหรับอุปกรณ์มือถือ
คณะครุศาสตร์ คลิกเดินทาง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ คลิกเดินทาง
คณะวิทยาการจัดการ คลิกเดินทาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกเดินทาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ คลิกเดินทาง
สำนักงานอธิการบดี คลิกเดินทาง
สำนักวิทยบริการ คลิกเดินทาง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คลิกเดินทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา คลิกเดินทาง
สถาบันภาษา คลิกเดินทาง

สแกน QR-Code เพื่อเริ่มการเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มี.ค. 2566 ผู้ชม 1 ครั้ง ]