คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)

ผศ.ดร.ปรีชา​ ศรี​เรือง​ฤทธิ์​
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ

รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สำราญ ทองแพง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธวัช กงเติม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
กรรมการ

ผศ.ดร. นงลักษณ์ อานี
กรรมการ

ผศ. จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
กรรมการ

ผศ. จ.ส.อ. ดร.จุฬา เจริญวงค์
กรรมการ

อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร
กรรมการ

ผศ. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

ผศ. บวรลักษณ์ เงินมา
กรรมการ

นายชัชวาล ระตะเจริญ
กรรมการ

ผศ.ดร.กมลวิช ลอยมา
กรรมการและเลขานุการ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

[ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 ม.ค. 2567 ผู้ชม 2 ครั้ง ]