ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบคู่ขนานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) การจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบคู่ขนานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 1 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 3cwI76aTNYdwE9n6oSF32013-05-01_16-36-57.pdf
เอกสาร 2 Kw5FouruEIWckGGMtBuW2013-05-01_16-36-49.pdf
เอกสาร 3 uJgqpgmJeHwLJZvzPTcH2013-05-01_16-41-42.pdf
เอกสาร 4 Ba1YrWp4hnbSn5M730AP2013-05-01_16-43-28.pdf